Monday    Aug-27     
12:00-17:00         

 

Tuesday    Aug-28 10:00-12:00     12:00-16:00         
       
Wednesday    
Aug-29 10:00-12:00 12:00-17:00         
       
Thursday Aug-30 10:00-12:00 12:00-15:00         
       
Friday
Aug-31 10:00-12:00
09:00-12:00