Monday    Aug-27     
12:00-17:00     P+    

 

Tuesday    Aug-28 10:00-12:00     12:00-17:00     P+    
       
Wednesday    
Aug-29 09:00-12:00 12:00-18:00     P+    
       
Thursday Aug-30 09:00-12:00 12:00-16:00     P+    
       
Friday
Aug-31 09:00-12:00
09:00-12:00     P+