Tuesday    Aug-28      10:00-12:00     14:00-15:00     P+

 

Wednesday    
Aug-29 08:00-10:00  00:00-00:00     P+
       
Thursday Aug-30 09:00-12:00  00:00-00:00     P+
       
Friday
Aug-31 09:00-12:00   
00:00-00:00     P+